Polityka Prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Obowiązuje od: 25 maja 2018 r.

§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.regnator.com jest REGNATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sienkiewicza 16, 42-400 Zawiercie; KRS: 0000705316; NIP: 6492310889; REGON: 368862831, kontakt e-mail z Administratorem danych: rodo@regnator.com
 2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione na stronie: www.regnator.com/cookies
 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.regnator.com, a także osób kontaktujących się z Administratorem danych, zawierających umowy sprzedaży/współpracy z Administratorem danych, kandydatów do pracy wysyłających dokumenty aplikacje, jak i innych danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem danych teleadresowych (adres e mail, telefon, formularz kontaktowy, etc.).
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, jak i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Stosowane definicje


 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w tym dokumencie to pojęcie oznacza: REGNATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sienkiewicza 16, 42-400 Zawiercie; KRS: 0000705316; NIP: 6492310889; REGON: 368862831, kontakt e-mail z Administratorem danych: rodo@regnator.com
  2. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
  3. Dane osobowe wrażliwe/dane sensytywne/dane szczególnej kategorii - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dotyczące przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
  4. Serwis/Strona - strona internetowa dostępna pod adresem www.regnator.com za pomocą której Użytkownik może przeglądać jej zawartość lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą formularzy na stronie, jak i danych teleadresowych dostępnych na stronie.
  5. Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która przegląda strony w Serwisie, kontaktuje się z Administratorem danych poprzez dane teleadresowe, a także osoby, które zawierają umowy z Administratorem danych lub zostały wyznaczone do realizacji umowy po stronie klienta/kontrahenta, a także osoby, które biorą udział w procesie rekrutacji na wolne stanowiska.

§ 3

Cele przetwarzania danych osobowych


 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub danych teleadresowych dostępnych na stronie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  2. przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub osoba reprezentująca stronę umowy lub wyznaczona do realizacji umowy przez stronę, a także do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w szczególności w celu bieżącej komunikacji (telefon, e-mail, SMS) w związku z realizacją zawartej umowy,
  4. udokumentowania wykonania umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  5. marketingowych własnych wyrobów lub usług drogą tradycyjną, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  6. marketingowych własnych wyrobów lub usług drogą elektroniczną w szczególności na podany adres e-mail lub numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą,
  7. prowadzenia rekrutacji na stanowisko lub funkcję, o którą osoba się aktualnie ubiega, jeśli Administrator danych ogłasza nabór. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych przed zawarciem umowy, jak i na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w zakresie danych dodatkowych lub zgody na przetwarzanie danych na cele przyszłych rektutacji,
  8. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, dochodzenia praw i roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 2. Administrator danych nie przetwarza danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Wyjątkiem może być wyłącznie sytuacja, w której na podstawie art. 9 ust. 2 lit b) RODO przetwarzanie to będzie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora Danych Osobowych lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, a także gdy na podstawie art. 9 ust. 2 lit a) RODO osoba, której dane dotyczą poda dane osobowe wrażliwe dobrowolnie, za zgodą. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku rekrutacji lub zatrudnienia pracowników.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/współpracy, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także w celu udziału w prowadzonej rekrutacji (dane wrażliwe podawane są za zgodą osoby, której dane dotyczą). Brak danych uniemożliwia prawidłową realizację obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych osobowych, jak i wykonanie umowy.

§ 4

Zakres przetwarzanych danych osobowych


 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj:
  1. złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na Stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko osoby, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  2. przygotowania i realizacji umowy sprzedaży lub współpracy: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarcza i/lub dane osób reprezentujących stronę umowy i/lub osób wyznaczonych do realizacji umowy przez stronę, dane rozliczeniowe i finansowe (NIP/REGON/KRS), dane adresowe/dane dostawy, inne dane podane w celu realizacji umowy i wywiązania się przez strony umowy z obowiązków prawnych,
  3. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby lub adres zamieszkania, NIP, inne dane rozliczeniowe,
  4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - np. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych przed zawarciem umowy. Brak danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się w takiej sytuacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.

§ 5

Sposoby pozyskiwania danych osobowych


 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie internetowej lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.
 2. Dane osobowe mogą być także pozyskiwane od kontrahentów/klientów Administratora, jeśli dotyczy to osób fizycznych, które są lub będą stroną umowy, reprezentują stronę zawierającą umowę lub zostały wyznaczone do realizacji umowy po stronie kontrahenta/klienta.

§ 6

Okres przetwarzania danych osobowych


 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania) - dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, jeśli nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy współpracy,
  2. przez okres realizacji realizacji umowy, a następnie wystawienia dokumentów księgowych - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  3. przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, tj. nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie dane osobowe są usuwane. Jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane na cele przyszłych rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych na cele kolejnych rekrutacji będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgoda na przetwarzanie danych w tym celu. Dane osobowe będą wówczas przetwarzane do 12 miesięcy lub do czasu odwołania zgody na ten cel,
  4. w przypadku przetwarzania danych na inne cele dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, o czym osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana.

§ 7

Odbiorcy danych osobowych


 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom publicznym w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
 2. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora danych, w szczególności w celu:
  1. hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej Administratora danych osobowych,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane.

§ 8

Przetwarzanie danych poza EOG.


Dane osobowe nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), ani nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

§ 9

Prawa osób, których dane dotyczą


 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,
  2. prawo do otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych w żądanym zakresie,
  3. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  4. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach uzasadnionego interesu prawnego,
  6. prawo do ograniczenia przetwarzania, w szczególności gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, w tym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  7. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  8. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  9. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 10

Postanowienia końcowe


W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej.
Scroll to Top